Kobe Wagyu Beef Rump Cap

$90.00

Certified Kobe Wagyu Beef
300g/steak

Kobe Wagyu Beef Rump Cap

$90.00