Hokkaido Kouzatsu Beef Zabuton/Denver steak

$67.50

Brand: Japanese wagyu F1 Hokkaido Kouzatsu beef B3-4
$135.00/kg
500g/Tray

 

Hokkaido Kouzatsu Beef Zabuton/Denver steak

$67.50