Hokkaido Beef Striploin

$51.00

Hokkaido Beef (F1)
Grade:B3-B4 (BMS 3-7)
300g/steak
$170/kg

Hokkaido Beef Striploin

$51.00

Category: